THE RAVEN BY NIGHT

Timeansat medarbejder til vagtplan og oplæring af barpersonale søges til The Raven

Scroll down for english

Ansøgningsfrist d. 10. april

Vil du være med til at skabe rammerne for Roskildes tryggeste, kulturelle gå-i-byen-sted? Har du erfaring med bartenderarbejde, vagtplaner og oplæring af kollegaer? Så er det måske dig vi søger til at hjælpe os med at udvikle vores faste stab af bartendere i The Raven. 

Stillingen er timelønnet og arbejdstiden er fleksibel og vil derfor passe godt til en studerende, der har brug for et job, der kan indrettes efter studielivet. Hovedopgaven bliver at lægge vagtplan og oplære nyt personale til The Raven og andre betalte bar-opgaver på Gimle.  

Om dig 

 • Du har erfaring med vagtplaner og kender til hverdagen på et spillested, en bar, en restaurant eller lignende.
 • Du har selv bartender- eller anden salgsflade-erfaring.
 • Du er tålmodig og kan lære fra dig på en motiverende måde.
 • Du er over 18 år.
 • Du taler flydende engelsk.

Det ugentlige timetal forventes at være 5-7 timer. Derudover har du også mulighed for selv at tage betalte barvagter. 

Stillingen

The Raven passes i dagtimerne af 4 internationale frivillige, der besøger Danmark og arbejder i The Raven via EU-programmet European Solidarity Corps. Fredag og lørdag planlægger vi at holde fast natåbent og søger derfor betalte bartendere til at tage over om aftenen, når The Raven omdannes til et gå-i-byen-sted. 

Dine opgaver bliver 

 • At lægge vagtplan for bartendere i The Raven.
 • At hjælpe med at rekruttere og ansætte bar-personale.
 • At onboarde og oplære bartendere.
 • At deltage i udviklingen af The Raven som et unikt gå-i-byen-sted.
 • Evt. selv tage vagter i baren. 

Stillingen aflønnes som et studiejob og efter kvalifikationer. 

Om The Raven

The Raven er et samlingssted med musik og kulturoplevelser i centrum. Et annex til spillestedet Gimle, der er med til at udvide, understøtte og perspektivere musikarrangementer på Gimles scener, men danner også rammerne om fællesskabsorienterede aktiviteter i egen ret og er base for Gimles frivillige og stamgæster. 

Med de nye, sene åbningstider ønsker vi også at være et alternativt gå-i-byen-sted, for dem, der ikke altid føler sig trygge og velkomne i byens øvrige natteliv. Et sted man er sikker på at have en tryg oplevelse med anderledes musik. 

Spørgsmål kan rettes til spillestedsleder Torben Eik Jacobsen på torben@gimle.dk

Indtast din ansøgning her: https://forms.gle/sTwRD9XKfjN4ytap6

Part-time employee for scheduling and training of bar staff sought for The Raven

Application deadline: April 10th

Do you want to help create the safest, cultural nightlife spot in Roskilde? Do you have experience with bartending, scheduling, and training colleagues? Then you might be the person we’re looking for to help us develop our regular team of bartenders at The Raven.

The position is hourly paid, and the working hours are flexible, making it well-suited for a student in need of a job that can be adjusted to their study schedule. The primary task will be scheduling and training new staff for The Raven, as well as other paid bar tasks at Gimle.

About you:

 • You have experience with scheduling and are familiar with the daily operations of a venue, bar, restaurant, or similar.
 • You have experience as a bartender or in other sales-related roles.
 • You are patient and able to teach in a motivating manner.
 • You are over 18 years old.
 • You speak fluent English.

The weekly working hours are expected to be 5-7 hours. Additionally, you will have the opportunity to take on paid bar shifts yourself.

The position:

During the day, The Raven is managed by 4 international volunteers visiting Denmark and working at The Raven through the The EU program: European Solidarity Project program. On Fridays and Saturdays, we plan to keep open late and are therefore looking for paid bartenders to take over in the evening, when The Raven becomes a nightlife venue.

Your tasks will include:

 • Scheduling for bartenders at The Raven.
 • Assisting with the recruitment and hiring of bar staff.
 • Onboarding and training bartenders.
 • Participating in the development of The Raven as a unique nightlife venue.
 • Optionally taking shifts at the bar yourself.

The position is paid as a student job and according to qualifications.

About The Raven:

The Raven is a gathering place centered around music and cultural experiences. It is an annex to the venue Gimle, helping to expand, support, and provide perspective on music events at Gimle’s stages, but also serves as a base for community-oriented activities in its own right and is a hub for Gimle’s volunteers and regulars.

With the new, late opening hours, we also aim to be an alternative nightlife venue for those who do not always feel safe and welcome in the city’s other nightlife. A place where you can be sure to have a safe experience with different music.

Questions can be directed to venue manager Torben Eik Jacobsen at torben@gimle.dk

Enter your application here: https://forms.gle/sTwRD9XKfjN4ytap6

Kommende arrangementer