Timeansatte køkkenmedhjælpere til The Raven og Gimle

Timeansatte køkkenmedhjælpere til The Raven og Gimle

For english, see below.

Opstart snarest muligt. Ansøgninger læses løbende.

Er du hjemmevant i et industrikøkken og vil prøve kræfter med et studiejob i et kultur- og koncerthus drevet af frivillige? Og vil du hjælpe os med at servere og udvikle byens bedste burger og sprødeste pomfritter? Så er det måske dig vi søger til at hjælpe til i vores køkken.

Vi søger to køkkenmedhjælpere, der kan arbejde i vores køkken fredag og lørdag fra ca. 15:30-20:30 hver anden uge på skift, og mulighed for ekstra vagter i forbindelse med køkkenrengøring og større arrangementer. Derudover er The Raven lukket i sommerferien og juleferien, hvor der ikke vil være almindelige vagter.

Om dig 

 • Du kan finde rundt i et køkken og både lave mad til store forsamlinger og a la carte.
 • Du er motiveret af at samarbejde med frivillige og befinder dig godt på en arbejdsplads med mange forskellige mennesker og gæster.
 • Du er gerne i gang med en relevant uddannelse inden for service eller restauration eller har anden erfaring eller berøring med køkkendrift.
 • Du har gode engelskkundskaber og kan arbejde sammen med frivillige, der ikke er dansktalende.

Vi tilbyder 

 • At du kan blive en del af et frivilligdrevet kultur- og musikhus med adgang til koncerter og stærke fællesskaber.
 • Erfaring med køkkendrift og a la carte-tilberedning. 
 • Timeløn på 120 kr. pr. time + feriepenge.

Dine opgaver bliver 

 • At opvarme og klargøre mad til Gimles frivillige og optrædende ifm. koncerter.
 • Opvask, rengøring og oprydning i køkkenet ifm. det daglige køkkenarbejde.
 • Mindre løbende rengøringsopgaver i køkkenet.
 • Tilberedning af burgere, pommes frites og andet a la carte til betalende gæster i The Raven.

Om The Raven
The Raven er et samlingssted med musik og kulturoplevelser i centrum. Et annex til spillestedet Gimle, der er med til at udvide, understøtte og perspektivere musikarrangementer på Gimles scener, men danner også rammerne om fællesskabsorienterede aktiviteter i egen ret og er base for Gimles frivillige og stamgæster. 

The Raven passes i dagtimerne af 4 internationale frivillige, der besøger Danmark og arbejder i The Raven via EU-programmet European Solidarity Project. De bliver dine tætteste, daglige kollegaer, når du er på arbejde.

Om Gimle
Gimle er et ungdomskulturhus og rytmisk spillested i Roskilde med ca. 12 fastansatte medarbejdere, 30 timelønnede og ca. 100 frivillige. Vi laver mere end 250 årlige kulturarrangementer med op mod 50.000 gæster og besøgende. 

Ansøgningsproces med fokus på diversitet
På Gimle betragter vi diversitet som en styrke og forudsætning for udvikling og innovation. Vi har derfor designet ansøgningsprocessen, så den så vidt muligt ikke ubevidst frasorterer kandidater, der ikke minder om os selv.

Du ansøger via en ansøgningsformular og vil i første omgang ikke have mulighed for at sende os CV, billeder eller referencer. Vi screener alene din ansøgning ud fra besvarelserne. Finder vi dine svar interessante, indkalder vi dig til en samtale. 

Alt det gør vi for at undgå at være påvirkede af ubevidste biases og tankemønstre, der knytter sig til køn, alder, udseende, nationalitet mv., når vi vurderer din ansøgning. Ved at alle ansøgere besvarer de samme spørgsmål, sikrer vi desuden, at vi så vidt muligt vurderer alle ansøgere ud fra de samme kriterier og ikke ud fra mavefornemmelser og personlig præference.

I udvælgelsen af nye medarbejdere kigger vi desuden på den samlede diversitet blandt Gimles medarbejdere.

Spørgsmål kan rettes til køkkenchef: Laust Hougaard Sørensen på laust@gimle.dk eller  spillestedsleder Torben Eik Jacobsen på torben@gimle.dk

Indtast din ansøgning her: https://forms.gle/n9QAou9Pp9Q16C61A

Hourly Kitchen Assistants for The Raven and Gimle

Start as soon as possible. Applications are processed continuously.

Are you comfortable in an industrial kitchen and want to try your hand at a student job in a culture and concert house run by volunteers? And do you want to help us serve and develop the city’s best burger and crispiest fries? Then you might be the one we’re looking for to assist in our kitchen.

We are looking for two kitchen assistants who can work in our kitchen on Fridays and Saturdays from approximately 15:30-20:30 every other week on rotation, with the possibility of extra shifts in connection with cleaning and larger events. Additionally, The Raven is closed during the summer and Christmas holidays, when there will be no regular shifts.

About You

 • You can navigate a kitchen and prepare food for large gatherings and a la carte.
 • You are motivated by collaborating with volunteers and feel comfortable in a workplace with many diverse people and guests.
 • You are preferably pursuing a relevant education in service or hospitality or have other experience or involvement with kitchen operations.
 • You have good English skills and can work with volunteers who do not speak Danish.

We Offer

 • The opportunity to be part of a volunteer-driven culture and music house with free access to our own concerts and strong communities.
 • Experience with kitchen operations and a la carte preparation.
 • An hourly wage of 120 DKK per hour + holiday pay.

Your Tasks Will Include

 • Heating and preparing food for Gimle’s volunteers and performers in connection with concerts.
 • Dishwashing, cleaning, and tidying in the kitchen in connection with daily kitchen work.
 • Minor ongoing cleaning tasks in the kitchen.
 • Preparing burgers, fries, and other a la carte items for paying guests at The Raven.

About The Raven

The Raven is a gathering place with music and cultural experiences at its heart. It is an annex to the music venue Gimle and it helps to expand, support, and put into perspective music events on Gimle’s stages. It also form the framework for community-oriented activities in its own right and it is the day to day base for Gimle’s volunteers and regulars.

During the day, The Raven is run by 4 international volunteers who visit Denmark and work at The Raven through the EU program, European Solidarity Project. They will be your closest daily colleagues when you are at work.

About Gimle

Gimle is a youth culture house and rhythmic music venue in Roskilde with 12 permanent employees, 30 hourly paid, and around 100 volunteers. We host more than 250 annual cultural events with up to 50,000 guests and visitors.

Application Process with a Focus on Diversity

At Gimle, we consider diversity a strength and a prerequisite for development and innovation. Therefore, we have designed the application process to avoid, as far as possible, unconsciously excluding candidates who do not resemble ourselves.

You apply via an application form and will initially not have the opportunity to send us your CV, pictures, or references. We screen your application solely based on your responses. If we find your answers interesting, we will invite you for an interview.

We do this to avoid being influenced by unconscious biases and thought patterns associated with gender, age, appearance, nationality, etc., when assessing your application. By having all applicants answer the same questions, we also ensure that we, as far as possible, assess all applicants based on the same criteria and not based on gut feelings and personal preference.

In selecting new employees, we also look at the overall diversity among Gimle’s employees.

Questions can be directed to kitchen manager: Laust Hougaard Sørensen at laust@gimle.dk or venue manager Torben Eik Jacobsen at torben@gimle.dk

Enter your application here: https://forms.gle/n9QAou9Pp9Q16C61A

Kommende arrangementer